salinasyerliyerliyerli    kharkivshchyna                  kharkivshchyna                                                                            
                                             salinas    yerliyerliyerliyerlikharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna   kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna    kharkivshchyna                                                                             
                                              salinasyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlikharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna             makedonya                                                                
                                            yerliyerliyerliyerliyerliyerli   yerlikharkivshchynakharkivshchyna      kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna   kharkivshchynakharkivshchyna                                                                             makedonya
                                           yerliyerliyerliyerliyerliyerli    yerlikharkivshchyna  kharkivshchyna    kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna      kharkivshchyna                   makedonya          makedonya                                              
                                          salinas    yerliarabistan     yerlikharkivshchynakharkivshchyna kharkivshchyna  kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna    kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna              makedonya                                                               
                                           krasnodarskyyerliyerliyerliyerli    yerliyerliyerliyerlikharkivshchyna kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna     kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna                   makedonya              makedonya                                          
                                            floresyerliyerliyerli  yerliyerliyerliyerli  kharkivshchyna   kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna      kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna                                                                           
                                             yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlisalinassalinas     kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna    kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna    kharkivshchyna                                   makedonya   makedonya                                  
                                              avusturyakyotoyerli    salinas     kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna  kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna                   makedonya                 makedonya                danimarka    makedonya                 
                                           salinas    yerliyerli          kharkivshchyna   kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna                                      makedonyamakedonyamakedonyamakedonya                                     
                                            salinas                  kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna                        makedonya    makedonya           makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya  makedonya                                 
               akitaakitaakita                                            kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna   kharkivshchynakharkivshchyna                                      makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya             rusya                    
                akita                                           kharkivshchyna    kharkivshchyna    kharkivshchyna                       makedonya       makedonya     makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya                yunanistan rusya               
              akitaakita akitaakitaakitaakitaakita                                 roma         kharkivshchyna kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna               trabzonspor            makedonyamakedonyamakedonyamakedonya    makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya                                  
              akitaakita     akita                                roma        kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna                              makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya  makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya makedonya     makedonya                            
               akita                                               kharkivshchynakharkivshchyna  kharkivshchynakharkivshchynakharkivshchyna                    makedonya        makedonyamakedonyamakedonyamakedonya      makedonyamakedonya makedonyamakedonya         makedonya                          
              akita akita                                     roma       kharkivshchyna                                    makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya  makedonya             makedonya                    trabzonspor       
                 akita                                          kharkivshchyna  kharkivshchyna                    trabzonspor             makedonya    makedonyamakedonyamakedonyamakedonya makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya makedonyamakedonyamakedonyamakedonya     makedonya   trabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonspor        
                                                   brezilya            kharkivshchyna                                       makedonya   makedonyamakedonya makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya makedonya             trabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonspor      
           akita           akita                                                                   trabzonspor               makedonya   makedonyamakedonya                   trabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonspor       
       akita   akita        akitaakitaakita                                                           yerli       trabzonspor   trabzonspor             makedonyamakedonyamakedonya makedonya                   trabzonspor   trabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonspor     
      akitaakitaakitaakita             akitaakita                             selçuklular                    yerliyerli     yerliyerli    yerlitrabzonsportrabzonspor                      makedonya             makedonya   trabzonspor    trabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonspor   trabzonspor  
   lazika akita   akita            akitaakitaakitaakitaakita                                 lüxemburg          türkiye   türkiyetürkiyetürkiye    türkiyetürkiyetürkiye türkiyetürkiyeyerliyerliyerli         trabzonspor       makedonya     makedonyamakedonyamakedonya               trabzonsportrabzonsportrabzonspor        trabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonspor   
   akitaakitaakitaakitaakita             akitaakitaakitaakitaakitaakita                           selçuklular    türkiye          yerliyerlitürkiyetürkiyetürkiyeyerli    türkiyetürkiyeyerliyerlitürkiyetürkiyetürkiye türkiye  türkiye                                          trabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonspor   trabzonspor    
     akitaakita   akitaakita           akitaakitaakitaakitaakita                 miyagi     lüxemburg   selçuklularselçuklularselçuklularfransatürkiyetürkiye     selçuklular   yerliyerlitürkiye       yerlitürkiyetürkiyeyerliyerliyerli   türkiye      yerli        trabzonspor            trabzonspor            trabzonspor      trabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonspor  trabzonspor   
    akita                 akita   akita                 türkiye     arnavutlukitalyatürkiyebeşiktaştürkiyefransafransamississippiselçuklularfransatürkiye     yerliyerliyerliyerliyerli         türkiyetürkiyetürkiyeyerliyerli    yerli           lüxemburglüxemburg                    makedonya        trabzonspor    sakha    trabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonspor   
   akitaakitaakita            akitaakitaakitaakita     akita   akita            oitazeeland   türkiyetürkiyenorveç  türkiye   fransafransa   selçuklular         selçuklular       türkiyetürkiyetürkiye     yerliyerli          lüxemburg lüxemburglüxemburg    trabzonspor              selçuklularselçuklular  selçuklularselçuklular  trabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonspor    trabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonspor 
  akita  akita           akitaakitaakitaakitaakitaakitaakita akitaakita                doğu türkistandoğu türkistantürkiye  alba    türkiye     türkiye         yerliyerliyerliyerli          selçuklular     yerliyerliyerliyerli   yerliyerli   lüxemburglüxemburglüxemburglüxemburglüxemburg                  selçuklular selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular trabzonsportrabzonspor trabzonsportrabzonsportrabzonspor   trabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonspor 
                   akita    akita   akita                türkiye    türkiyetürkiyetürkiyeyamagatayamagatayamagatayamagatayamagatayamagatayamagata         yerli yerliyerli      selçuklular        yerliyerli yerliyerliyerliyerli yerliyerliyerli  lüxemburglüxemburglüxemburgbüyük hun           makedonya     makedonyamakedonya   selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularmakedonya         makedonya   trabzonspor   trabzonspor
                        akita               selçuklular     selçuklular  türkiyeyamagatatürkiyeyamagatayamagatayamagatayamagatayamagatayamagatayamagatayamagatayamagataselçuklular           yerli          türkiye   yerliyerliyerliyerliyerliyerli   dingliyerliyerlilüxemburglüxemburglüxemburglüxemburglüxemburg finlandiyayerli  lubuskie     makedonya    makedonyamakedonya   selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular         trabzonspor        
                 akita                 akita    akitatürkiyeavusturya-macaristantürkiyetürkiyetürkiyeselçuklular  özbekistantürkiyeyamagatayamagatayamagatayamagatayamagatayamagatayamagatayamagatayamagatayamagata   selçuklular        selçuklular        türkiye    yerliyerliyerlipolonyayerliyerliyerliyerliyerliyerlidingliyerli  yemen lüxemburg   trabzonspor    makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya   selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklulartrabzonspor         
                 akita                  akita   akitaakitaakitayerliyerliyerli   türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyecesartürkiyetürkiyetürkiye   selçuklular         yerliyerliyerli        yerliyerliyerli yerli yerliyerliyerliyerli yerli   lubuskie    lüxemburglüxemburg    makedonya   makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonya  trabzonspor selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklulartrabzonsportrabzonspor        
                                 bizansperlis        yerliyerliyerliyerli   selçuklular   türkiyetürkiyetürkiyetürkiyetürkiyealmanya  yamagata   selçuklular    yerliyerliyerliyerli      lubuskie   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli    doğu türkistan      lubuskie         makedonyamakedonyamakedonyamakedonyamakedonyabritanya     selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklulartrabzonsportrabzonspor        
                                yerliyerliyerli   riverayerli    selçuklularyerliyerli      türkiyegalatasaraytürkiye     yamagatayamagata       yerliyerliselçuklularyerliyerliyerliyerli  yerliyerli          lubuskie   doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistantürkiyetürkiye               makedonya     selçuklularselçuklulariskoçyaselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularlodzkieselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklulartrabzonsportrabzonsportrabzonspor      
                              yerliyerliyerliyerli   yerliyerliyerliyerliamerikaquebradillasyerli        bolivar   selçuklular    yamagatayamagatayamagatayamagata       selçuklular  yerliyerliyerliyerliyerliyerli       yerlimacaristanyerli    doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistantürkiyetürkiyetürkiyedoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan  yerliyerli makedonya     britanya        iskoçyaiskoçyatrabzonsporselçuklularbelçikatrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsporselçuklularselçuklularselçuklularselçuklulartrabzonsportrabzonsportrabzonspor      
                         doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan  ajmanyerliyerlibeyaz rusya    selçuklular   yerliyerli    yerliyerliyerli  bolivarbolivarbolivar     yamagatayerliyerliyerliyamagata yerliyerliyerliyerliyerli  yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli  doğu türkistan    isabelayerliyerli   doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistanlimontürkiyetürkiyedoğu türkistandoğu türkistan   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli        trabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsporselçuklulartrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsporselçuklulardanimarkaselçuklulartrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonspormakedonya    
                         doğu türkistandoğu türkistan  yerliyerliwielkopolskieyerliyerliselçuklular  memlük yerliyerliyerliyerliyerliselçuklular  yerliyerliyerlichuvashiachuvashiaselçuklular      yerli  yamagatayamagata  selçuklular  yerliyerliyerli  yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli     doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan centraltürkiyedoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan  yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerlimakedonya       trabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsporselçuklulartrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsporselçuklulartrabzonspor        
                 doğu türkistan      doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan  yerliyerliyerli  memlükmemlükmemlükselçuklular   yerliyerli   yerlichuvashiachuvashiachuvashiachuvashia       yerli     yerliyerli     selçuklularselçuklular    yerliyerliyerlisırbistan   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli   doğu türkistan     doğu türkistantürkiyedoğu türkistandoğu türkistan  yerliyerliyerliyerliukraynayerliyerliyerliyerliyerliyerli       makedonya    trabzonsporselçuklulartrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsportrabzonsporselçuklular         
                    doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan doğu türkistan   doğu türkistan     memlükmemlükmemlükmemlük   mısırmısırmısırmısır   chuvashiachuvashiachuvashiayerliyerliyerliyerli   selçuklular     yerliyerliyerliyerliyerliyerli   slovenya    yerli     yerliibarakiyerliyerliyerliyerliyerliyerliisviçreyerliyerli  lubuskie     doğu türkistantürkiyedoğu türkistandoğu türkistan  yerli yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli     trabzonsportrabzonspor       selçuklular     selçuklular         
                       doğu türkistan doğu türkistanfenerbahçedoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistanselçuklular   memlükmemlükmemlükmemlük   mısırmısırmısırmısırmısırmısırmısırselçuklular  yerliyerliyerliyerliyerliyerlinagano yamaguchiyamaguchi  yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli   slovenyaslovenya   selçuklular      selçuklular     yerliyerliyerlimonakoyerliyerli       türkiye    yerliyerliyerliyerliyerliyerli   yerliyerli                selçuklularselçuklular selçuklularselçuklular         
                        doğu türkistan   doğu türkistan  memlükmemlük ulyanovskayamemlükmemlükmemlükmemlük  selçuklular   cojedescojedesmısır  amazonasnaganonaganonaganonaganonaganobolivarnagano yerliyerliyerliyerliyerlicaracasyerliyerliyerliyerlislovenya   bolivarbolivarslovenyaslovenyaslovenya               yerliyerliyerliyerliyerliselçuklular  lubuskie  makedonya    kyiv  yerli    sakhalinskayanamurnamur              batı romaselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular       
                              memlükmemlükxaghramemlükmemlükmemlükqormimemlük    yerliyerliyerlimısırmısırmısır  naganonaganonaganonaganonaganonaganonaganonagano yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli slovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenya            selçuklular  yerliyerli    selçuklular    doğu türkistan   makedonya        sakhalinskayasakhalinskaya               osmanlıselçuklularhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrun      
                             selçuklular    memlükmemlükmemlükmemlük    yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli  naganonaganonaganonaganonaganonaganonagano  arkansasarkansasarkansasyerliyerliyerliyerliyerliyerli  slovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenya      hırvatistan   hırvatistanhırvatistan       selçuklular selçuklular  doğu türkistandoğu türkistan             sakhalinskayasakhalinskaya              hamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrun      
                              izlanda       selçuklular   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli  naganonaganoaraguanaganonagano        yerliyerliyerliyerliyerlislovenya   slovenyaslovenyaslovenyabolivar    hırvatistanhırvatistanhırvatistan  hırvatistanhırvatistan    selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklulardoğu türkistan               sakhalinskayasakhalinskaya          mon   hamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrun        
                               mqabba   mqabbamqabbamqabbamqabba  selçuklular   yerliyerliyerli    selçuklular   kıbrısselçuklular       selçuklular   yerli slovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenya  hırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistan       selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular selçuklular             sakhalinskayasakhalinskaya          monmon    hamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrun       
                               mqabbamqabbamqabbamqabbashimaneshimaneshimaneshimaneshimanemqabba yerliyerliyerliyerliyerli selçuklular  doğu türkistan    kıbrıs kıbrıskıbrıs            slovenyaslovenyaslovenyaslovenyabolivarslovenyaslovenyaslovenya  hırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistan  yerli    selçuklularselçuklular    doğu türkistanselçuklularselçuklular            sakhalinskaya         monmonmonselçuklular    monmonhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrun      
                           selçuklular    mqabbamqabbamqabbamqabbamqabbamqabbamqabbamqabbamqabba yerlinarathiwatyerliyerli  doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan kıbrıs               slovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyadoğu türkistan    hırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistan yerli     selçuklular    doğu türkistandoğu türkistan             makedonya          mon       astrakhanskaya   hamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrun    
                          azerbaycanazerbaycan    azerbaycanazerbaycanazerbaycanshimaneshimaneshimaneshimaneshimane       doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan   doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan  kıbrıs             çek cumhuriyetislovenya slovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenya  hırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistanbulgaristan   yerli  selçuklular    doğu türkistan                           selçuklular   monmon    astrakhanskayaastrakhanskayahamrunhamrunhamrunhamrunhamrunyerli  
                         azerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycan  azerbaycan   shimaneshimaneshimaneshimane       doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan      doğu türkistandoğu türkistan  kıbrıskıbrıs           slovenya  slovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenyaslovenya   hırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistanhırvatistan leonyerliyerliyerliyala  doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan                              monmonmonmonmonmon  astrakhanskaya    yerliyerlitürkmenistan 
                         azerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycanselçuklular          selçuklular             doğu türkistankıbrıs   kıbrıs         selçuklular    selçuklular   slovenyaslovenya    hırvatistanhırvatistanhırvatistan  leonyerliyerli  selçuklulardoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistanselçuklulardoğu türkistandoğu türkistan                              selçuklular   monmonmonmon  honiarahoniarahoniarayerliyerliyerli 
       cezayir                 azerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycan azerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycan                    doğu türkistan  kıbrıskıbrıskıbrıskıbrıs            yerli    slovenyaslovenyaslovenyaslovenya    hırvatistan  leonyerliyerlizabbardoğu türkistan    selçuklular                                    monmonmonmonmonhoniara   honiarayerliyerliyerli
     cezayirtaoyuanispanyaportekiz           mqabba   azerbaycanazerbaycanmqabbamqabbamqabbamqabbamqabba azerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycan                     doğu türkistan  kıbrıskıbrıskıbrıskıbrıs            bosnayerli      slovenyaslovenyaslovenya    balochistanyerliyerlidoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan                                         monmonmonhoniara  honiarahoniarahoniarayerliyerliyerli
      cezayir  mqabbaispanyayerliyerliportekiz   yerliromanyayerli    azerbaycanazerbaycanmqabbamqabbamqabbamqabbamqabba azerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycan                      doğu türkistan kıbrıskıbrıskıbrıskıbrıskıbrıs             yerliyerliyerliyerliyerliselçuklular   yerliyerliselçuklular  zabbardoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan   selçuklular                                      selçuklular   honiara  honiarahoniarahoniarayerliyerli
        ispanyayerliispanyayerliyerli   yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli   azerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycan azerbaycanazerbaycanazerbaycanazerbaycan                         kıbrıs   kıbrıs             yerli    selçuklularyerliyerliyerli     selçuklular   doğu türkistandoğu türkistan                                           honiarahoniara  honiarahoniarayerli 
       yerliyerliyerliyerliyerli   portekiz    yerliyerliyerli  selçuklular    azerbaycan azerbaycanazerbaycanazerbaycan                          kıbrıs  kıbrıskıbrıs                       yerliyerliyerlidoğu türkistan     doğu türkistandoğu türkistan                                        zabbar      yerliyerliyerli
       ispanyayerliyerliyerliispanyamqabba   yerliyerliyerliyerliyerliyerli  mqabbamqabba     selçuklularazerbaycan                                 kıbrıskıbrıs                    yerliyerliyerlidoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan               selçuklular    aradaradaradarad filistin                zabbarzabbarzabbarselçuklularselçuklular  selçuklular   
      türkiye  yerlimqabbamqabbamqabbaportekiz    yerliyerliyerli  mqabbamqabbamqabbamqabbamqabbamqabba                                     kıbrıs    kıbrıs        libyalibyalibyalibyaselçuklular     doğu türkistandoğu türkistan    japonyadoğu türkistanroma cermenermenistan   selçuklular           aradaradaradaradarad   selçuklular             zabbarzabbarzabbarzabbarzabbarzabbarselçuklular  astrakhanskayaastrakhanskaya  
       hiroshimairlandayerlimqabbayerliyerli     wyoming   mqabbamqabbamqabbamqabbamqabbamqabba                                         kıbrıskıbrıs kıbrıskıbrıs      libyalibyalibyalibya zabbarzabbar  yerli                 selçuklular   selçuklular  aradaradarad  selçuklular        selçuklular     selçuklular  zabbarzabbarzabbarzabbar  selçuklular   astrakhanskaya  
      çin    mqabbayerliyerliyerli   selçuklular  mqabbamqabbamqabbamqabba                                             kıbrıs         libyamarsalibyalibya zabbarzabbar                           alo       ostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfold     ostfold  zabbarzabbar    astrakhanskayaastrakhanskayaastrakhanskayaastrakhanskayaastrakhanskayaastrakhanskayaastrakhanskaya 
       yerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerliyerli   mqabba                                                             libyalibyalibya zabbarzabbar           selçuklularselçuklularselçuklular   selçuklularselçuklularselçuklular  floridaselçuklularselçuklular  selçuklular   ostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfold selçuklular    astrakhanskayaastrakhanskayaastrakhanskayaastrakhanskayaastrakhanskayaastrakhanskayaastrakhanskaya  
       yerliyerliyerliyerliyerli       mqabbamqabbamqabbamqabba   selçuklular                                                        libya  zabbar             selçuklularselçuklular   selçuklularselçuklularselçuklularselçuklular    selçuklular           selçuklular  ostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfold    astrakhanskayaastrakhanskayaastrakhanskayahamrunhamrunhamrunhamrunhamrunastrakhanskayaastrakhanskaya  
       yerliyerliyerli   yerliyerliyerli  mqabbamqabbaispanyamqabbamqabbamqabbamqabba                                              kıbrıs           libya               selçuklular  selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular   comeriolübnancomeriozuliacomeriocomeriocomerioastrakhanskaya   ostfoldostfoldostfoldostfold  perakperakperakperak   astrakhanskayahamrunhamrunhamrunhamrunselçuklularselçuklular  
    lüxemburg    lüxemburg    yerliyerli mqabbamqabbamqabbaispanyamqabbamqabbamqabbamqabba                                                           libya                selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular   selçuklularselçuklular  sudan  comeriocomeriocomeriocomeriocomeriodoğu türkistancomeriocomerio     selçuklular   perakperakperakostfoldostfold  selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular 
          yerliyerliyerliyerliyerli ispanyamqabbamqabbamqabbamqabbamqabbamqabbaispanyaispanya                                                                 selçuklular        selçuklular  selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular  sudan sudansudansudan  comeriocomeriofrieslanddoğu türkistancomeriocomeriocomeriocomeriocomeriocomeriocomeriokazakistan  ostfoldperakperakperakperakostfoldostfoldostfold selçuklular      astrakhanskaya
            yerliyerliyerlisuriye   ispanyamqabba   selçuklular                                     kıbrıs    kıbrıs                 selçuklular                selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular   selçuklular   sudan  comeriodoğu türkistancomeriocomeriocomeriocomeriocomeriocomeriocomeriocomeriocomeriocomerio  ostfoldperakperakperakostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfold   selçuklular
            lüxemburg     ürdün                                            kıbrıs                                    saga   selçuklular   selçuklular  doğu türkistandoğu türkistan  sagasagasagasaga doğu türkistancomeriocomeriocomeriocomeriocomeriocomeriocomerioterengganuisveçcomeriocomeriocomerio  ostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfold
                  suriye                                              cayeykıbrıs                   libya              sagasagasaga    suriye   doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistansaga doğu türkistandoğu türkistansagaselçuklular     selçuklular    comeriocomerio  perak   ostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfold 
                                                      gürcistan            kıbrıs                                     sagasagasaga    doğu türkistan     doğu türkistan               oro     ostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfoldostfold 
             suriye                      gürcistan           gürcistan                                                        sagasagasaga     doğu türkistandoğu türkistandoğu türkistandoğu türkistan       selçuklularselçuklular   selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular  selçuklularselçuklularselçuklular  selçuklular   ostfoldostfoldostfoldostfold 
                                                     gürcistan                                                                     selçuklularselçuklular sagaorooroselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular selçuklularselçuklularhamrunhamrunselçuklularselçuklularselçuklular   ostfoldostfoldostfoldostfoldostfold
             saga               gürcistan              gürcistan         gürcistan                                                                    selçuklularselçuklular  oroorooroselçuklularselçuklularselçuklularselçuklular selçuklularselçuklularselçuklularhamrunhamrunhamrunhamrunhamrun   ostfoldostfoldostfoldostfold
                               gürcistan                 gürcistan                                                                         selçuklularselçuklularselçuklular   orooroselçuklular  selçuklular   hamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunselçuklular   ostfold
                                                                                                                           selçuklularselçuklular  oroorooro      hamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrun ostfoldostfoldostfoldostfold
                       gürcistan                           gürcistan   gürcistan                                                                    selçuklularselçuklular           hamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrun ostfoldostfoldostfoldostfold
                                                                                                                           selçuklular  selçuklular            hamrunhamrunhamrunhamrunhamrunhamrun ostfoldostfoldostfoldostfold
          gürcistan    gürcistan                   gürcistan                                                                                       selçuklular                  hamrunhamrunhamrun ostfoldostfoldostfold 
        gürcistan                  gürcistan                  gürcistan        selçuklular                                                                    selçuklular                    selçuklular    
                                                                                                                           suriye                          
         altay                                                    selçuklular                                                         selçuklular   selçuklularorooroorooroorooroorooroorooroingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereselçuklular     
    gürcistan                                gürcistan                             selçuklular                    selçuklular                                selçuklularselçuklularselçuklularselçuklularselçuklularoroorooroorooroorooroorooroingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereispanyaispanyaingiltereingiltere ırakırak  ırak
                gürcistan                         gürcistan                                      selçuklular    araucaarauca   selçuklular                              ingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereispanyaispanya   selçuklularırakırakırakırak
       gürcistan              gürcistan                                          saga                araucaaraucaaraucaaraucaaraucaaraucaarauca                               yerliselçuklular    ingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingilterejayuyaingiltereingiltereispanyaispanya    ırakırakırakırak
                                                                  saga               araucaaraucaaraucaaraucaaraucaaraucaaraucaaraucaaraucaaraucaarauca      selçuklular       selçuklular              ingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingiltereingilterejayuya        ırakırakırakırakdalarna
         gürcistan                                                              selçuklular        selçuklular    araucaaraucaaraucaaraucaaraucaaraucaaraucaaraucaaraucaarauca                           yerliyerliyerliyerliyerlipakistanpakistanyerliyerliyerliyerliyerlijayuyaselçuklular     ırakırakırakırakırakırakırakırak
                                                                                  araucaaraucaaraucaaraucaaraucaarauca  araucaaraucaaraucaaraucaaraucaaraucaaraucagallergallergallergallersagasagasagasagasagasagasaga               yerliyerliyerliyerliyerliiranyerliyerliyerliyerliyerliispanya      ırakırakırakırakırakırakırakkororırak
                                                     saga                                      araucaaraucaaraucaaraucaaraucagallergallergallergallersagasagasagasagasagasaga   selçuklular           selçuklular   iraniraniranyerliyerliyerli  selçuklular      filistinfilistinfilistinırakfilistinfilistinfilistinırakırak
  gürcistan                                                                                             gallergallergallergallergallersagasagasagasagasagasagaslovakyasagaselçuklular                 iraniraniraniran           filistinfilistinfilistinırakfilistinfilistinfilistinırak
                                                                                                     sagasagasagasagasaga   selçuklular                                   filistinırakırakırakırak
 gürcistan                                                                                                    sagasagasagasaga    selçuklular                                      ırak
                                                                                                                                                     ırak
                                                                                                                            selçuklular